Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

1. Definities
1. inschrijving: wanneer een opdrachtgever intekent op een aanbod onstaat een inschrijving
2. training : een aantal lessen die bij elkaar horen
3. les : een training bestaat uit een aantal lessen
4. de opdrachtgever : de persoon of het bedrijf die de training bestelt
5. cursist : de natuurlijke persoon die de training volgt.
6. Taalcoach Frans: de instelling die de training levert.

2. Inschrijving
Een inschrijving is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

3. Annulering
3.1 Annulering per mail voor de aanvang van de conversatietraining.
Annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de training kan kosteloos.
Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor aanvang is de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zal 50% van de volledige kostprijs in rekening worden gebracht.

3.2 Annulering voor de aanvang van de bijlessenreeks
Annulering tot 3 dagen voor aanvang van de bijlessen kan kosteloos. Bij annulering minder dan 3 dagen voor aanvang wordt 25% van de kostprijs in rekening gebracht.

5. Beëindiging overeenkomst na het begin van een training
Mocht de opdrachtgever na het begin van een training willen stoppen, dan moet deze 100% van de resterende uren betalen.

6. Verhindering tijdens de training
Als een cursist, die deelneemt aan een groepstraining, verhinderd is voor een geplande les, gaat de les gewoon door.
Voor een individuele training moet de cursist de verhindering tenminste 24 uur van te voren per mail of telefonisch doorgeven. Taalcoach Frans zal de les verplaatsen. Als de cursist de les minder dan 24 uur van tevoren afzegt, wordt de les in rekening gebracht.
Mocht de trainer verhinderd zijn, dan wordt dit tenminste 24 uur van te voren per mail of sms doorgegeven. In overleg met de cursist wordt de training verplaatst.

7. Betaling
Facturen dienen binnen de 10 dagen te worden voldaan.
In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Taalcoach Frans de opdrachtgever in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt deze niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10%en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

8. Vertrouwelijkheid
Taalcoach Frans verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door de opdrachtgever en de cursisten ter beschikking gestelde informatie.

9. Intellectueel eigendom
Taalcoach Frans behoudt te allen tijde alle rechten op het door haar gemaakte lesmateriaal.
Het genoemde lesmateriaal mag zonder schriftelijke toestemming van Taalcoach Frans noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Taalcoach Frans verstrekt zijn.
Opdrachtgever vrijwaart Taalcoach Frans voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10. Vragen en klachten
Indien de cursist een klacht heeft over de training, dient de cursist deze klacht in eerste instantie mondeling te bespreken met de trainer. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de cursist binnen een redelijke termijn een schriftelijke klacht indienen bij Taalcoach Frans. Vragen van administratieve aard, vragen over de inhoud van de training en klachten worden door Taalcoach Frans binnen 10 werkdagen behandeld.